Share
Агенция

Агенция
От своето създаване през 1999г. Архитектурна агенция Фрибул поддържа  високо качество на проектиране съчетано с отзивчивост в целия инвестиционен процес. Поставените пред нас функционални, естетични, социални и финансови предизвикателства ни позволиха да търсим креативни решения във всеки пазарен сегмент. Като резултат, върху този опит и знание фундираме днес ежедневната си методология на работа. Нашият екип от специалисти, експерти и консултанти запълва целия спектър в инвестиционното проектиране.

Визия
Всяка архитектурна, градоустройствена и инжeнерингова проекция представлява създаване на съвкупност ценности. Естетическата ценност на дизайна. Функционалната ценност на практичното решение. Социалната отговорност за постигане целите на определена общност. Икономическият израз като възвръщаемост на планираната инвестиция. Нашето предизвикателство и отговорност към клиента е да извлечем максимума от всички тези 4 елемента запазвайки устойчив баланс помежду им. Фрибул е разработил методология позволяваща поетапно достигане до заложените цели във всеки проект. Резултатът включва: контролирани разходи и графици, плавно напредващ и предсказуем проект, впечатляващ и оригинален дизайн.

Екип
За изработване на комплексни инвестиционни проекти Фрибул формира екипи от необходими за конкретния проект тясно специализирани проектанти, експерти и консултанти. Дружеството разполага със собствени добре обучени и висококвалифицирани кадри, назначени на трудов договор, като при нужда работи с допълнителни лица от постоянен контингент, като общият им брой варира в зависимост от специфичните характеристики на всеки конкретен проект.

Политика по качеството и околна среда
“Създаваме заобикалящата ни среда, така както искаме тя да оформя Нас”
– Клиентът заема първо място във всичко което създаваме
– Очакванията и нуждите на клиента създават контекст за всеки разработван проект
– Поддържаме среда, в която екипът ни е отдаден да постигане целите.
– Стимулираме високо качество на управление, обслужване и производство.
– Развиваме компетентности, устрем за иновации и ангажираност.
– Съобразяваме дейността на фирмата с всички нормативни актове и изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
– Обвързваме отговорността за качество на всички нива във фирмата.
– Поддържаме взаимноизгодни отношения с доставчици гарантиращи висококачествен продукт.
– Непрестанното надграждане и подобряване на процесите на работа е постоянна цел.
– Осигуряване на пълно съответствие на нашите дейности с изискванията на действащото законодателство, отнасящи се до опасностите за здравето и безопасността при работа, определените аспекти на околната среда и на другите изисквания, приети от организацията
– Непрекъснат стремеж към подобряване и предотвратяване на замърсяването, намаляване на количеството на отпадъците и ефективно използване на оскъдните природни ресурси, съгласно стандарта ISO 14001:2015.

Икономически университет – Варна

Община Трявна

Община Троян

Община Силистра

Министерски Съвет

Община Варна

Фрапорт АД

Община Добрич

Община Русе

Община Търговище

Община Бургас

Община Враца