Share
Услуги

Архитектурни услуги

Забавното пътешествие в света на формите и светлината е увлекателно както за нас, така и за нашите клиенти и специалисти. Ние направляваме, координираме, водиме колектив от активни участници във всепоглъщащото пространствено съзидание, от проблясъка на една идея до пълната й реализация на всяко едно ниво. Творческият проектантски процес, съподчиняваме на законите на красотата, респектирани и […]

Градоустройство, Градска среда, ПУП, ПРЗ, РУП, ОУП, Устройствени схеми

За постигане потенциала на градската среда, относно динамични обществени полюси, отличителни пространства, качествена инфраструктура и деликатно вписано обитаване се изисква визия. Взети заедно тези качества предполагат устойчиво развита среда и подтикват гражданите към живот, работа, пътуване и развлечения в баланс със заобикалящата ги среда. Нашата ролята е да планираме тези взаимоотношения, използвайки градоустройствени инструменти от […]

Реставрация на сгради паметници на културата

Отношението към културно-историческото наследство е знак за развитието на дадено общество. Ангажирани в този процес предлагаме адаптирани архитектурни и технически решения за опазване на сгради паметници включващи: проучване на обекта, съставяне на система от решения, избор на технология, съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). В зависимост от проблема свързан с обект на […]