Share
Градоустройство, Градска среда, ПУП, ПРЗ, РУП, ОУП, Устройствени схеми

За постигане потенциала на градската среда, относно динамични обществени полюси, отличителни пространства, качествена инфраструктура и деликатно вписано обитаване се изисква визия. Взети заедно тези качества предполагат устойчиво развита среда и подтикват гражданите към живот, работа, пътуване и развлечения в баланс със заобикалящата ги среда. Нашата ролята е да планираме тези взаимоотношения, използвайки градоустройствени инструменти от мащаба на ОУП до локален ПУП.

Фрибул предлага услуги по изработване на:

Подробни устройствени планове – Планове за застояване (ПУП – ПЗ).
Тези подробни устроиствени планове регламентират показатели, параметри на застрояване и отстояния на линиите на застрояване от съседите.

Работен устройствен план (РУП).
Изработваме РУП на основата на планове за застрояване, като изследваме подробно височини и сулуети за имоти със свързано застрояване. Задължителен е за обекти културни ценности или в среда на КЦ.

Подробни устройствени планове – Планове за регулация и застояване (ПУП – ПРЗ).
Този вид подробни устроиствени планове освен показатели, параметри на застрояване и отстояния от съседите, регламентира отреждане на имота (за какво ще се ползва имота – за жилище, търговски обект, производство, офис или др.) и определят точните граници по отношение на съседи и улица. С регулационната част на плана се разрешава изпълнението на масивни огради към съседите и ажурна ограда към улицата.

Подробни устройствени планове за възобновяеми енергийни източници
Изработваме ПУП-ове за имоти извън границите на населени места с отреждане за ВЕИ – ветрогенератори, фотоволтаични паркове и др. Тези планове са елемент от комплексна документация и процедирането им отнема време.

Плановете за опазване и управление на единични или групови недвижими ценности.
Включват режими, специфични правила и нормативи за градски и/или извънградски територии. Тези планове са по-обхватни и съдържат проектиране, съгласуване и одобряване на устройствените планове и на проектните документации (инвенстиционни инициативи и проекти за намеси) за защитени територии на недвижимото културно наследство.

Общи устройствени планове.
Подготвяме система КИН за защитени територии и специфични правила и нормативи към тях, изготвени в съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности.

Устройствени схеми.
С тях се определят целите, задачите и начините за устройство на защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство, обвързано с режимите за опазване.

Архитектурни услуги

Забавното пътешествие в света на формите и светлината е увлекателно както за нас, така и за нашите клиенти и специалисти. Ние направляваме, координираме, водиме колектив от активни участници във всепоглъщащото пространствено съзидание, от проблясъка на една идея до пълната й реализация на всяко едно ниво. Творческият проектантски процес, съподчиняваме на законите на красотата, респектирани и […]

Реставрация на сгради паметници на културата

Отношението към културно-историческото наследство е знак за развитието на дадено общество. Ангажирани в този процес предлагаме адаптирани архитектурни и технически решения за опазване на сгради паметници включващи: проучване на обекта, съставяне на система от решения, избор на технология, съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). В зависимост от проблема свързан с обект на […]

Контакти

Изготвянето на инвестиционен проект е обширна дейност изискваща задълбочен предварителен анализ на база задание, скица, виза за проектиране и др.. Адрес: ул. Цар Асен 11А ет.2 , Варна 9000 тел: 052 604 603 факс: 052 604 609