Share
Реставрация на сгради паметници на културата

Отношението към културно-историческото наследство е знак за развитието на дадено общество. Ангажирани в този процес предлагаме адаптирани архитектурни и технически решения за опазване на сгради паметници включващи: проучване на обекта, съставяне на система от решения, избор на технология, съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

В зависимост от проблема свързан с обект на културното наследаство, предлаганите от Фрибул ООД услуги покриват различни степени на намеса:

Услуги свързани с консервация на паметника:
Проектиране на дейности, свързани със стабилизиране на материята на паметника и спиране на разрушителни процеси.

Реставрация на фасади:
На пръв поглед семплата дейност е усложнена от факта, че обектите ПК са втора категория (съгласно наредбата за категоризация). Това налага обстойни проучвания и доказателства за допустима от НИНКН бъдеща намеса. В контакт с технолози-химици изготвяме рецепти за близки до автентичните методи на изпълнение, допълване и поправка на фасади. Този подход гарантират успех на проекта и дълготрайно физическо решение за фасадите.

Дейности по реставрация на паметник:
Проектиране на дейности, свързани с връщане на първообраза на паметника, при констатирани негови изменения.

Основен ремонт и реконструкции на сгради културни ценности:
Физическото остаряване и недостатъчно поддържане предизвикват проблеми с покриви, основи, а оттам разнородни разрушителни процеси. Предлагаме наложителна конструктивна намеса, привеждане на обекта в съответствие с нормите за пожарна безопасност и нормите за достъпна среда (при публично-достъпни обекти). Изработваме и защитаваме пред институциите пълна проектна документация, за издаване на разрешение за строеж.

Адаптация на обекти-културни ценности:
Промяна в режима на ползване или на функционално предназначение на паметник на културата е деликатна задача, която се усложнява, при категоризация на обекта с “местно” или “национално” значение. Изготвяме и съгласуваме с контролните органи (НИНКН) пълна проектна документация, приведена в съответствие с последните действащи норми, гарантирайки успешен проект.

Изработване на ПУП (Подробни Устройствени Планове), ПРЗ (Планове за Регулация и Застрояване) и РУП (Работни Устройствени Планове) за обекти паметници на културата и/или за обекти в среда на паметници на културата.
В преобладаващия случай за сгради от централната градска част се налагат сложни обемно пространствени проучвания, за които имаме грижата да представим и защитим градоустройствени разработки.

Съдействие на Общини и Областни администрации при подготовка на документи за кандидатстване по Европейски проекти, свързани с опазването на обекти на културното наследство:

Приоритизация на обекти – културни ценности в рамките на град, община или друга административна единица.
Фрибул извършва услуги свързани с подготовка на комплект документи за обекти – културни ценности в риск и/или потенциал за кандидатставане по програми за финансиране.

Урбанистични концепции, стратегии, Планиове за опазване и управление на културни ресурси на територии с различен обхват.

 

Архитектурни услуги

Забавното пътешествие в света на формите и светлината е увлекателно както за нас, така и за нашите клиенти и специалисти. Ние направляваме, координираме, водиме колектив от активни участници във всепоглъщащото пространствено съзидание, от проблясъка на една идея до пълната й реализация на всяко едно ниво. Творческият проектантски процес, съподчиняваме на законите на красотата, респектирани и […]

Градоустройство, Градска среда, ПУП, ПРЗ, РУП, ОУП, Устройствени схеми

За постигане потенциала на градската среда, относно динамични обществени полюси, отличителни пространства, качествена инфраструктура и деликатно вписано обитаване се изисква визия. Взети заедно тези качества предполагат устойчиво развита среда и подтикват гражданите към живот, работа, пътуване и развлечения в баланс със заобикалящата ги среда. Нашата ролята е да планираме тези взаимоотношения, използвайки градоустройствени инструменти от […]

Контакти

Изготвянето на инвестиционен проект е обширна дейност изискваща задълбочен предварителен анализ на база задание, скица, виза за проектиране и др.. Адрес: ул. Цар Асен 11А ет.2 , Варна 9000 тел: 052 604 603 факс: 052 604 609