Share
Общ Устройствен план на Община Суворово

Общ Устройствен план на Община Суворово

Необходим – Заинтересованите институции, лица и общинската администрация ще имат влязъл в сила Общ устройствен план, в съответствие с изискванията заложени в европейски регламенти, националното законодателство (конкретизирано в ЗУТ), стратегически документи и оперативни програми;
Съобразен със стратегическите документи от по-висок ранг, изготвени по реда на ЗРР, действащи стратегии, планове и програми на Община Суворово.
Адекватен към предизвикателствата като: намаляване на населението, промяна в социалната структура и възрастовия състав, промените в собствеността, привличане на инвестиционен интерес за местно развитие, опазване на природни и културни ценности, подобряване на свързаността;
Чувствителен към наличните ресурси – материални и нематериални, човешки, природни, културни;
Устойчив по отношение на традиции и уникални местни характеристики и специфики;
Осигуряващ условия за пълноценно управление и териториално – пространствено развитие, за съвместяване на пространствените измерения на предвиждания и мерки, отнасящи се до територията на общината;
Съответстващ на разпоредбите на ЗУТ, Наредба 7 и Наредба 8, изготвеното Задание, както и на множество други законови и подзаконови актове;

Info

  • Date : 22.10.2016