Share
Общ Устройствен план на Община Ценово

Общ Устройствен план на Община Ценово

ОУП на община Ценово е изготвен в съответстсвие с:
– перспективните цели, приоритети, прогнозни разчети и устройствени предвиждания за териториалната структура и функционалните системи на Ценово;
– изискванията на плановото задание и нормативната уредба;
– изводите от анализната част на проекта по отношение на Демография, КН, Екология. Обитаване, Труд, Техническа инфраструктура и др.
Прогнозният модел (сценарий) за пространствено развитие на община Ценово създава условия за устойчиво утвърждаване на установени урбанистични тенденции – формиране на две различни по профил и функции зони на социалноикономическо развитие на общината:
Зона югоизток, която включва землищата на с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково и с. Долна Студена с доминиращо аграрно-индустриален характер и
Зона северозапад, която включва землищата на с. Караманово, с. Джулюница, с. Новград, с. Кривина и с. Беляново, с доминиращо аграрен характер, обогатен с различни форми на алтернативен туризъм.

Info

  • Date : 02.12.2019