Share
ПУП-ПРЗ за Западен парк Приста

ПУП-ПРЗ за Западен парк Приста

Йерархия от ценности и приоритети, на които се съподчинява концепцията за развитие на парка:
1. Пълноценно урегулиране на градския парк в защита на публичния интерес:
– Съподчиняване на градоустройствените решения на потребностите на посетителите – граждани и гости на гр. Русе, от съвременна паркова среда за отдих, спорт и атракции;
– Осигуряване на безпрепятствен публичен достъп до река Дунав;
– Ограничаване и минимизиране на автомобилното обслужване в парка;
– Локализиране на масовото паркиране в трите основни подхода към парка;
– Осигуряване на добра свързаност и лесна евакуация във всички части от парка.
– Свеждане до минимум броя на споделените от автомобили, пешеходци и велосипедисти алеи (без тротоари и велоалеи);
– Предимство за пешеходното и велосипедно движение, устройване на система от пешеходни алеи, тротоари, велоалеи и алеи със споделено пешеходно и велосипедно движение.
– Свързване в непрекъснати обходи на съществъващите тупикови улици с цел да се премахне ефектът на “заден двор”.
– Опазване/съвременна адаптация на съществуващите и локализиране на нови пешеходни пространства, заети от открити стълби, пасарели, асансьори за достъпност към изгледни площадки, пикници и други характерни зони в парковата среда.
– Осигуряване на безопасна и достъпна среда за хора с увреждания;

2. Опазване и пълноценно развитие на природните ресурси на парка:
– Идентифициране, опазване и пространствено изявяване на самобитните ландшафти в обхвата на парка.
– Идентифициране на визуални оси и устройване на изгледни площадки;
– Опазване и подобряване състоянието на водните екосистеми, и на пряко зависимите от тях сухоземни екосистеми.
– Съобразяване на пространствените решения и прилагане на устройствени мерки за превенция на рисковете от наводнения;
– Изработване на правила и мерки за възстановяване на нарушени територии – депо за почва и депо за пясък;
– Опазване на стръмните скатове със срутищен характер и недопускане на подсичане, както и на строителни намеси в близост до ръба от високата им част, с изключение на два пасарела, за връзка между различните нива на парка.
– Опазване на самобитните горски масиви от съществуваща едра дървесна растителност.
– Обогатяване на видовия състав в зоните за реконструкция и възстановяване.

3. Опазване на изградени в миналото масивни сгради и съоръжения и адаптирането им към предписан от плана траен градоустройствен статут.
– Мерки за навременно попълване на кадастралната карта с новата геометрия и реална площ на адаптираните и реконструирани сгради и съоръжения (подпорни стени), за да бъде изработен траен градоустройствен режим с реалните показатели, съответстващи на изпълненото строителство.
– Благоустройствени мерки за адаптиране и преизползване на съществуващите системи от подпорни стени в основата на стръмния скат.

Info

  • Date : 09.08.2018