Share
ПУП–ПРЗ Евксиноград

ПУП–ПРЗ Евксиноград

Цел на ПУП-ПРЗ за територията на “Дворец Евксиноград и прилежащия му парк” е да създаде планова основа (по смисъла на ЗУТ) за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираната територия и на териториите извън нея, обвързано с действащите планови документи визиращи комплексното социално-икономическо развитие и устройствено планиране на гр. Варна.
ПУП-ПРЗ допринася за:
– разнообразяване на туристическото предлагане чрез развитие и укрепване на културен туризъм;
– насърчаване на предлагането извън сезона в региона;
– опазването на природното и културното наследство в контекста на устойчивото развитие на територията.

Info

  • Date : 26.05.2012