Share
Общ устройствен план за терен на бивше военно поделение в гр. Търговище

Общ устройствен план за терен на бивше военно поделение в гр. Търговище

Проектът за Общ устройствен план (ОУП) е допуснат в обхват поземлен имот с идентификатор 73626.508.143 по кадастралната карта на гр. Търговище. Територията на ПИ 73626.508.143 възлиза на 161425 кв.м. площ, и включва 51 броя сгради със застроена площ общо 32 029 кв.м в обхвата на бивш военен терен в гр.Търговище.

Основни цели на проекта са да допринесе за:
– Пространствено развитие на територията на бившето военно поделение на основата на реконструкция на градската среда. Изграждане на красива градска среда с модерна обществена инфраструктура – многофункционален спортно-възстановителен и обслужващ комплкес.
– Приемственост и доразвитие на градската среда в посока реализация на другите стратегически и планови документи на регионалното развитие и териториалното устройство;
– Архитектурно – пространствена и културно-историческа устойчивост, в посока на запазване на автентичността и повишаване привлекателността и многофункционалността на разглежданата територия и опазване и поддържане на исторически сгради, културни ценности и архитектурно наследство.
– Социална устойчивост на градското развитие, чрез развитие на социалната инфраструктура.
– Екологически устойчиво развитие чрез стмулиране на рационално и ефикасно използване на ресурсите на територията, симулиране на възобновяеми източници и енергийна ефективност.

Info

  • Date : 23.06.2013